SZUKAJ
Jesteś w : Wsparcie finansowe » Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Starosta (w przypadku Łodzi - Prezydent) ze środków Funduszu Pracy może zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Od dnia 01.02.2009r. refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, zwanej dalej "refundacją", jest pomocą publiczną na zasadach pomocy de minimis.
 

Refundacja stanowi pomoc de minimis, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu o pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5), albo pomoc de minimis w rybołówstwie, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str. 6).
 

Refundacji nie udziela się, jeżeli łącznie z inną pomocą ze środków publicznych, niezależnie od jej formy i źródła pochodzenia, w tym ze środków z budżetu Unii Europejskiej, udzieloną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, spowoduje przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy określonej dla danego przeznaczenia pomocy. Podmiot zamierzający wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego może złożyć do starosty właściwego ze względu na siedzibę tego podmiotu lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego wniosek o refundację, zawierający:


1) oznaczenie podmiotu, w tym:
a) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON),
b) numer identyfikacji podatkowej (NIP),
c) datę rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
d) symbol podklasy rodzaju prowadzonej działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),
e) oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej;
2) liczbę stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych;
3) kalkulację wydatków dla poszczególnych stanowisk pracy i źródła ich finansowania;
4) wnioskowaną kwotę refundacji;
5) szczegółową specyfikację i harmonogram wydatków dotyczących wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii;
6) rodzaj pracy, jaka będzie wykonywana przez skierowanych bezrobotnych;
7) wymagane kwalifikacje i inne wymagania niezbędne do wykonywania pracy, jakie powinni spełniać skierowani bezrobotni;
8) proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu refundacji;
9) podpis podmiotu lub osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu zamierzającego wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego.
 

Do wniosku o refundację podmiot dołącza:

 1. Kserokopię dokumentu poświadczającego formę prawną istnienia przedsiębiorstwa (zaświadczenie o wpisie
  do ewidencji działalności gospodarczej, wpis do rejestru sądowego lub inne).
 2. Kserokopię zaświadczenia o nadaniu nr REGON.
 3. Kserokopię decyzji o nadaniu nr NIP.
 4. Aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłatami.
 5. Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłatami.
 6. Aktualne zaświadczenie z banku o posiadanych środkach finansowych, obrotach na rachunku za ostatni rok, ewentualnym zadłużeniu i prawnej formie zabezpieczenia oraz lokatach terminowych.
 7. Bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie dwa lata obrotowe - w przypadku podmiotów sporządzających bilans, w pozostałych przypadkach - roczne rozliczenia podatkowe za ostatnie dwa lata obrotowe, wraz z dowodem przyjęcia przez urząd skarbowy lub poświadczone przez audytora albo z dowodem nadania do urzędu skarbowego (w przypadku przedsiębiorcy działającego przez okres krótszy niż dwa lata należy przedstawić dokumenty za okres co najmniej 12 miesięcy).
 8. Dokumenty potwierdzające formę użytkowania miejsca, w którym zostaną utworzone miejsca pracy.
 9. 1. W przypadku, gdy otrzymano pomoc de minimis, w tym także pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, wszystkie zaświadczenia potwierdzające otrzymanie tej pomocy, w roku w którym Przedsiębiorca ubiega się o wsparcie, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy otrzymanej w tym okresie (w przypadku gdy nie otrzymano w.w. pomocy należy wypełnić część G wniosku ,,Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis, de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie").
  9.2 W przypadku, gdy otrzymano inną pomoc publiczną, oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis i pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (w przypadku gdy nie otrzymano w.w. pomocy należy wypełnić część H wniosku "Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej").
 10. Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. Dz.U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311).

 

Wniosek o refundację może być przez starostę uwzględniony, z zastrzeżeniem § 1 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 62, poz. 512), w przypadku gdy podmiot spełnia łącznie warunki, o których mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia, oraz złożył kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku o refundację starosta powiadamia podmiot w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku nieuwzględnienia wniosku starosta podaje przyczynę odmowy.

Podstawą refundacji jest umowa zawarta przez starostę z podmiotem. Umowa o refundację powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności oraz zawierać w szczególności zobowiązanie podmiotu do:
1) zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres 24 miesięcy;
2) utrzymania przez okres 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją;
3) zwrotu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty, całości przyznanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia uzyskania środków, w przypadku:
a) złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń, o których mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia,
b) naruszenia innych warunków umowy;
4) zwrotu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty, przyznanej refundacji w wysokości proporcjonalnej do okresu niezatrudniania na utworzonych stanowiskach pracy skierowanych bezrobotnych, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia uzyskania środków, w przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2.

Refundacja jest dokonywana po przedłożeniu przez podmiot rozliczenia i udokumentowania poniesionych w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia skierowanego bezrobotnego kosztów na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, zatrudnieniu na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego oraz spełnieniu innych warunków określonych w zawartej umowie.

Do wniosku o refundację należy dołączyć informację o otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis w zakresie wynikającym z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585). Formami zabezpieczenia zwrotu: przez podmiot - refundacji, może być poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. Rozliczenie poniesionych i udokumentowanych przez podmiot kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy jest dokonywane w kwocie brutto.

Druki do pobrania.

 

Wiecej informacji:

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Milionowa 91, 93-121 Łódź

ul. Kilińskiego 102/102a, 90-012 Łódź
tel. centrali 42 251 65 00, 42 251 66 00, fax 42 251 66 11
http://www.pup-lodz.pl